Kontaktujte nás
email
loader

Zákon regulující realitní trh se blíží

Dosud nikdy nebylo přijetí zákona o realitním zprostředkování blíže než v tuto chvíli. Návrh zákona schválila legislativní rada vlády a předpokládá se, že pokud legislativní proces půjde hladce, začne zákon platit od 1. 1. 2020.

Ačkoliv nejvíce je v médiích zmiňováno, že realitní zprostředkování se stane živností vázanou, tedy budou stanoveny podmínky na kvalifikaci, vzdělání či praxi makléřů, obsahuje zákon i celou řadu dalších věcí, které jsou v zájmu klientů.

Vzdělání, 3 roky praxe, nebo zvládnutí kurzu

Realitní činnost budou moci nově vykonávat lidé mající vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání.

Druhou možností splňující podmínky získání živnostenského oprávnění k provozování realitní činnosti je vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru.

Podmínky lze rovněž splnit prokázáním profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Povinné pojištění

V návrhu zákona je zakotvena nutnost pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce. Pokud nebude řádně uzavřena pojistná smlouva může být za tento přestupek udělena pokuta do 1 mil. Kč.


Smlouva mezi klientem a realitním zprostředkovatelem jen v písemné podobě

Smlouva o realitním zprostředkování vyžaduje dle návrhu zákona písemnou formu. Námitku neplatnosti smlouvy pro nedostatek formy bude moci vznést pouze zájemce. Smlouvu o výhradním zprostředkování bude možné sjednat v případě spotřebitele maximálně na dobu 6 měsíců. Tato doba ovšem může být opakovaně prodloužena. Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby. Stejně tak došlo v návrhu zákona k zakotvení výpovědní lhůty, která nesmí být delší než 1 měsíc.


Úschova mimo realitní kancelář

Dle návrhu zákona nebude oprávněn realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti poskytovat úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy. Úschova bude moci být realizována pouze bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem. Zdroj: www.realitymorava.cz

6 měsíců na ohlášení živnostenskému úřadu

Podnikatel, který je přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká.