Kontaktujte nás
email
loader

Správa nemovitostí

 

Prostřednictvím sesterské společnosti AVRIOINVEST, a.s. se sídlem Sochorova 3178/ 23, 616 00 zajišťujeme výstavbu, správu a údržbu bytového a nebytového fondu včetně správy průmyslových areálů.

 

V oblasti technicko-provozní

 

- Zajištění údržby, oprav a rekonstrukce bytových a nebytových prostor vč. projekční činnosti

- Zajištění služeb, spojené se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí

- Zajištění nepřetržité havarijní služby

- Zajištění montáží, oprav a údržby vyhrazených technických zařízení

- Zajištění provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- Řešení stavebních úprav v bytech a pronajatých prostorách

- Zajištění protipožárního zabezpečení domu, jeho revize a opravy

- Zajištění povinných revizí v domě vč. porevizních oprav (rozvody plynu, el. energie, hromosvody)

- Zajištění revizí a oprav domovní kotelny

- Zajištění provozu kotelny vyškolenou obsluhou

- Spolupráce při řízení o odstranění vad a nedodělků po dokončení opravy, rekonstrukce, vyřízení reklamací

- Vypracování návrhu dlouhodobého plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací domu vč. plánovaných výdajů na jejich realizaci

- V souvislosti s plánem oprav stanovíme výši roční tvorby fondu oprav, potřebné na plánované opravy, údržbu a rekonstrukci domu

- Uzavření smluvního vztahu s dodavateli služeb (pojištění, úklid, dodávky energií, odvoz odpadů)

- Zajištění odečtů poměrových měřidel, vodoměrů, RTN, tepla

- Vedení technické evidence nemovitostí, bytů a nebytových prostor

- Pravidelná kontrola stavu nemovitostí a kontrola po všech opravách

- Vyřizování podnětů, stížností a oznámení

- Poradenství, organizační a administrativní pomoc pro zajištění činnosti SVJ

 

V oblasti ekonomické

 

- Předpis služeb, fondu oprav, záloh spojených s užíváním bytů a nebytových prostor

- Vedení evidence pohledávek

- Pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen

- Vyúčtování všech záloh dle platných předpisů

- Vedení přehledu plateb a vymáhání pohledávek

- Zpracování přehledu o tvorbě a čerpání dlouhodobých záloh na fond oprav

- Vypracování návrhů smluv

- Vedení evidence jednotlivých bytů, příp. nebytových prostorů ve vlastnictví

 

V oblasti právní​

 

- Právní poradenství

- Vymáhání náhrad škod na majetku soudní cestou

- Mimosoudní vymáhání dluhů a úhrad za služby

- Upomínky dlužníkům

- Projednání dluhu s dlužníkem

- Sepisování dohod o zaplacení dluhu

- Předžalobní upomínky

- Zajištění podkladů k soudním řízením

- Uzavírání soudních smírů

- Zastupování před soudy všech stupňů